หน้าหลัก > วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์/VISION


เราจะเป็นผู้นำด้านอุตสหกรรมเกษตรอันดับ 1 ของประเทศ
ทุกห้องครัวใช้และบริโภคอาหารที่ปลอดภัย
บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข
  พนักงานอย่างน้อย 10 คน ต้องมีรายได้ 1 ล้านบาทต่อปี

 

พันธกิจ/MISSION

 " เรามุ่งเน้นให้ลูกค้ามีผลกำไรและเติบโตอย่างต่อเนื่อง"

 ค่านิยม/VALUE

   1.ลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่ง
 2.สร้างประสิทฺภาพในการทำงาน
 3.มีความรับผิดชอบร่วมกัน
 4.ทำงานเป็นทีม
5.เคารพและทุ่มเท 
6.ขยันกล้าได้กล้าเสีย
7.ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค
8.สร้างความน่าเชื่อถือ